Regulamin pobytów wczasowych


Właściciele będą Państwu wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Naszych Gości.§1

 1. Domki wynajmowane są w pierwszej kolejności na okresy co najmniej 7 dniowe (od soboty do soboty).
 1. Doba w domku rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 1. W przypadku opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone świadczenia.

§2

 1. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku, który nie ulega zwrotowi przy rezygnacji z pobytu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Osoba przybywająca do domku zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt i opłaty klimatycznej u zarządcy obiektu, w dniu przyjazdu.
 1. W celu zameldowania w domku Goście zobowiązani są do okazania dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość danej osoby.
 1. Po zajęciu domku prosimy o zapoznanie się z wykazem wyposażenia pokoju. W przypadku stwierdzenia braków, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu. Żaden z elementów wyposażenia pokoju nie może być wynoszony z pokoju oprócz sprzętu plażowego.
 1. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w obecności osoby zarządzającej obiektem.

§3

 1. Gość domku nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 1. Na terenie domku mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. Goście opuszczają obiekt do godz. 22:00.
 1. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 1. Właściciel nie odpowiada za zaistniałe na jego terenie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie ośrodka

§4

 1. W ośrodku między godz. 22:00, a godz. 7:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Zachowanie osób korzystających z domku nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę bez zwrotu kosztów pobytu.

§5

 1. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

§6

 1. Każdorazowo Gość opuszczając domek powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość domku  ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzona wyceną.
 1. W domkach bezwzględnie nie wolno:

–  palić papierosów

–  używać  jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energia elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku (kuchenki, grzejniki elektryczne),

–  owijać lub zakrywać punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,

–  pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,

–  stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

–  używać sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem.

 1. Na terenie obiektu nie wolno przetrzymywać przedmiotów łatwopalnych, żrących, wybuchowych, oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§7

 1. Zabrania się mycia samochodów i rowerów na terenie obiektu.
 2. Przechowywanie rowerów w domkach jest niedozwolone. W celu przechowania roweru prosimy o kontakt z właścicielem.

§8

 1. Ośrodek udostępnia miejsce parkingowe, ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże.

§9

 1. Z przykrością informujemy, że nie mamy warunków do przyjmowania zwierząt.

§10

 1. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad nimi w trakcie pobytu, w szczególności na placu zabaw.

§11

 1. Klucz do domku należy zwrócić u właściciela w dniu wyjazdu. Za utratę lub zniszczenie klucza pobierana będzie opłata.

§12

 1. Rezerwacja pobytu winna nastąpić w formie pisemnej, przesłana drogą elektroniczną, faksem lub pocztą.
 1. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30 %.
 2. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.